16

Martin Luther Kingschool

Waar staat de Martin Luther King voor?

Visie en uitgangspunten

Binnen het onderwijs op de Martin Luther Kingschool proberen we zo goed mogelijk te voldoen aan de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Om dit te realiseren maken we het onderwijs passend op de leerling, door te werken met verschillende leerlijnen. Hiermee zorgen we voor een optimaal onderwijs- en opvoedkundig klimaat, waarin leerlingen zich op een veilige en gestructureerde manier kunnen ontwikkelen. Hierbij spelen ook de pijlers van de school een grote rol binnen ons onderwijskundig systeem. Het openbare karakter van de school zorgt ervoor dat respect hebben voor andermans menig, cultuur en denkbeelden bij ons een belangrijke plaats innemen. De Martin Luther Kingschool is dan ook de school die iedereen past.

De pijlers

Binnen de Martin Luther Kingschool werken we met een vijftal pijlers, die de basis vormen voor ons onderwijs en de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. Deze pijlers geven een indruk van onze normen en waarden en zijn tevens gebaseerd op de naamgever van de school, Martin Luther King, die een groot voorvechter was van gelijke kansen voor iedereen en respect voor elkaar.

* PBS

Martin Luther King ging altijd uit van het positieve in de mens. Hij zag de goede kanten en legde zijn focus daarop. Met PBS doen wij hetzelfde. Positive Behavior Support (PBS) is een doelmatige, schoolbrede aanpak die zich richt op het versterken van gewenst gedrag en het voorkomen van probleemgedrag. Het doel is het creëren van een positieve en betekenisvolle leeromgeving, gebaseerd op gedeelde waarden; veiligheid, respect, verantwoordelijkheid en plezier. Door het zichtbaar maken van gewenst gedrag en het actief bekrachtigen hiervan, ontstaat een uitnodigend en sociaal schoolklimaat. 6 6 schoolgids 2018 - 2019

* Taalvaardigheid

Martin Luther King was zeer taal- en spreekvaardig. Ook het onderwijs in Nederland is erg taalgericht. Taalonderwijs en het aanleren van de bijbehorende vaardigheden nemen bij ons daarom een belangrijke plaats in. Hiermee proberen wij het taalniveau van onze leerlingen te verhogen.

* Samenwerken

Martin Luther King streefde ernaar om mensen uit alle lagen van de bevolking samen te laten werken omdat dit het beste resultaat oplevert. Ook wij stimuleren leerlingen om op school samen te leren en te spelen. Hierdoor leren ze niet alleen van elkaar, het bevordert ook de sociale vaardigheden en heeft een positieve invloed op het zelfvertrouwen van kinderen. Daarnaast is samenwerkend leren ook een effectieve vorm van klassenmanagement, doordat leerlingen gebruik maken van het vermogen om elkaar te helpen.

* Wereldburgerschap

Martin Luther King kwam op voor burgerrechten en gelijke behandeling. Bij ons zijn alle leerlingen gelijk, ongeacht geslacht, afkomst of geloof. Daarnaast leggen wij de nadruk op respect voor elkaar en brengen wij de leerlingen cultuur en waarden en normen bij. Zo worden zij bewust van hun eigen positie en een actief onderdeel van de maatschappij.

* Betrokkenheid

Martin Luther King probeerde iedereen betrokken te laten zijn bij de maatschappij. Alleen wanneer iedereen meedoet, kan positieve energie ontstaan. Betrokkenheid is ook binnen onze school een belangrijk aspect. Dit geldt voor zowel de betrokkenheid van de leerlingen bij het leerproces, als voor de ouderbetrokkenheid bij school en schoolactiviteiten. Om leerlingen te betrekken bij hun eigen leerproces houden we, vanaf groep 5, leerlinggesprekken. Hierin kijken we naar hun leerstrategieën, bespreken we de voortgang van hun ontwikkeling, stellen we samen met de leerling (leer)doelen op en evalueren we de afgelopen periode. Op deze manier worden de leerlingen deels eigenaar van hun eigen leren. Daarnaast is ook de betrokkenheid van ouders zeer belangrijk. Daarom worden alle ouders uitgenodigd voor de informatieavond en voor een kennismakingsgesprek met de betreffende groepsleerkracht. Hierin kunnen zij hun verwachtingen delen over het leerproces van hun zoon of dochter en eventueel andere zaken bespreken die van belang zijn voor de ontwikkeling van hun kind.

menu