Onderwijs ondersteunend personeel

Administratie

Linda en Trees houden zich bezig met alle administratieve werkzaamheden van beide scholen.

Conciërges

Erik en Jaap verrichten allerlei klein onderhoudswerk in en om het schoolgebouw en onderhouden contacten met de onderhoudsbedrijven.

Interne Begeleider

Op de Martin Luther Kingschool is Valentina en op de Hildebrandschool is Margot verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en de didactische begeleiding van leerkrachten. Zij onderhouden de contacten met hulpverlenende instanties.

Martin Luther Kingschool

Fysiotherapeute

Saskia werkt bij de en kan op de Martin Luther Kingschool onder lestijd fysiotherapie op school aanbieden.

Hildebrandschool

De Hildebrandschool heeft meerdere expertises in huis:

Logopediste

Laura is de logopedist. Zij is specialist op het gebied van spraak, taal, auditieve vaardigheden, lezen, spellen en dyslexie.  Zij ondersteunt leerkrachten met haar expertise en screent nieuwe leerlingen.

Motorische remedial teaching

Ciske is onze vakleerkracht gymnastiek en is geschoold en getraind in het opsporen van motorische achterstanden. Na de screening stelt zij in samenwerking met ouders een trainingsprogramma op.

Psycholoog

De psycholoog is Nancy. Zij maakt deel uit van het zorgteam en heeft een ondersteunende en adviserende rol. Zij doet onderzoek in overleg met ouders en onderhoudt contacten met hulpverlenende instanties.

Speltherapeute

Marianne werkt voor De Waerden en helpt kinderen bij ons op school wanneer zij last hebben van emotionele problematieke en daardoor vastlopen in hun ontwikkeling.

 

 

 

 

menu