Leerkrachten

Martin Luther Kingschool

Groep 1-2 a         juf Astrid en juf Hermien

Groep 1-2 b        juf Marijn en juf Sophia

Groep 1-2 c        juf Patricia en juf Hermien

Groep 3               juf Sanne

Groep 4               juf Marijke en juf Karin

Groep 5a             meester Timothy

Groep 5b             juf Jacqueline

Groep 6 OL          juf Aagje en Renata

Groep 6 TL          juf Mariska

Groep 7                juf Danielle

Groep 8                juf Kim en meester Jay

Vakleerkracht gymnastiek       juf Leontien

Daarnaast ondersteunt juf Soner in de groepen 1/2, 3, 6, 7 en 8.

Hildebrandschool

Groep M1           juf Marieke

Groep M3           juf Tanja en juf Marthe

vakleerkracht gymnastiek en MRT-er      juf Ciske

Daarnaast ondersteunt juf Angela in de groepen M1, M2 en M3

menu