Leerkrachten

Martin Luther Kingschool

Groep 1-2 a         juf Astrid en juf Hermien

     

Groep 1-2 b        juf Marijn en juf Sophia

  

Groep 1-2 c        juf Patricia en juf Hermien

  

Groep 3               juf Sanne

Groep 4               juf Marijke en juf Karin

  

Groep 5a             meester Timothy

Groep 5b             juf Jacqueline

Groep 6 OL          juf Aagje en Renata

  

Groep 6 TL          juf Mariska

Groep 7                juf Danielle

Groep 8                juf Kim en meester Jay

  

Vakleerkracht gymnastiek       juf Leontien

 

Daarnaast ondersteunen juf Soner en juf Lisa in de groepen 1/2, 3, 6, 7 en 8.

juf Soner

 

Hildebrandschool

Groep M1           juf Marieke

Groep M3           juf Tanja en juf Marthe

 

 

vakleerkracht gymnastiek en MRT-er      juf Ciske

 

 

 

menu